srp

W dniu 1 grudnia 2017 roku odbyło się czterdzieste trzecie spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie prowadziła Pani Paula Hanuszkiewicz z grupą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu. Grupa liczyła 20 osób i składała się z pracowników socjalnych i asystentów rodzin. W tamtejszym Ośrodku nie ma podziału pod względem zadań. Pracownicy dzielą się tylko rejonami i mają zróżnicowane obowiązki. Sytuację taką przeżywają jako obciążającą. Uczestnicy szczególnie zainteresowani byli: możliwościami odreagowania emocji, dostarczenia sobie relaksu i zmniejszenia napięcia. Wspominali o: wzajemnie udzielanym sobie wsparciu i częstych spotkaniach poza miejscem pracy, potrzebie superwizji. Wśród własnych sposobów dbania o zdrowie psychiczne wymieniali: szerokie korzystanie z kultury i literatury, czas spędzony z rodziną, aktywność fizyczną i przebywanie na łonie natury. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat wpływu choroby psychicznej na funkcjonowanie rodziny oraz możliwości wygaszania napięcia i złości poprzez rozmowę.

Także 1 grudnia 2017 roku odbyły się dwudzieste trzecie zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". W spotkaniu wzięło udział dwóch edukatorów i moderator,  a odbiorcami byli studenci krakowskich uczelni wyższych. Edukatorzy opowiadali o celach i działalności Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” i Akademii Liderów, a także o pracy w czasopiśmie DLA NAS. Następnie kolejno szkolące opowiadały jak zaczęła się u nich choroba psychiczna, jej symptomach i doświadczeniu ze „zderzenia się” z placówkami psychiatrycznymi około 30 lat temu i długich remisjach przeplatanych rzutami choroby psychicznej. Opowiedziały o drodze, jaką powinien przeżyć beneficjent psychiatryczny poczynając od Oddziału Stacjonarnego, poprzez Oddział Dzienny, udział w Warsztacie Terapii Zajęciowej lub Środowiskowym Domu Samopomocy do powrotu do domu i własnego lokalnego środowiska życia. Edukatorki wypunktowały, co pomaga w zdrowieniu: kontakt z psychoterapeutą, lekarstwa, wsparcie rodziny i osób bliskich, nauka i praca, które są dostosowane do obecnego stanu zdrowia, uporządkowana struktura dnia, motywacja i nadzieja. Studenci byli aktywni zadawali pytania np. „Czy w obecnym stanie zdrowia zdarzają się edukatorkom omamy lub urojenia i jak sobie z tym radzą”.

W dniu 4 grudnia 2017 roku odbyło się czterdzieste czwarte spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie prowadził Pan Igor Hanuszkiewicz. Grupa składała się z 20 osób. Grupa była bardzo zdyscyplinowana i zaangażowana w przedstawiane treści. Padało sporo pytań związanych  z pogorszeniem stanu zdrowia pracownika. Duże zainteresowanie wzbudziły metody techniki relaksacyjne.

5 grudnia 2017 roku odbyło się czterdzieste piąte spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie to  prowadziła Pani Iga Plencler – Bańczyk. Odbiorcami szkolenia była kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Największym zainteresowaniem cieszyła się część praktyczna oraz możliwość analizy codziennego zachowania i jego konsekwencji. Uczestnicy szkolenia byli również zainteresowani klasyfikacją chorób psychicznych i rozróżnieniem potocznego rozumienia chorób psychicznych a ich profesjonalnego opisu. Relaksacje uznano za bardzo przydatną technikę, którą można stosować podczas dyżurów w pracy.

6 grudnia 2017 roku miało miejsce czterdzieste szóste spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie to  prowadził Pan Igor Hanuszkiewicz. Na zajęciach trwała ożywiona dyskusja o psychoprofilaktyce zdrowia psychicznego , a także o trudnościach, z jakimi najczęściej borykają się uczestnicy spotkania. Po części  teoretycznej uczestnicy szkolenia zapoznali się z modelem ABC Ellisa i przećwiczyli jego praktyczne zastosowanie pracując w podgrupach.

Także 6 grudnia 2017 roku dbyły się dwudzieste czwarte zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". W zajęciach wzięło udział dwóch edukatorów i moderator. Edukatorzy opowiadali o początkach istnienia Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, o jego rozwoju, celach i sposobach realizacji tych celów.  Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest walka ze stygmatyzacją osób chorujących psychicznie i walka o ich prawa w społeczeństwie polskim. Realizowane jest to poprzez edukację szerokich grup społecznych na temat specyfiki chorób psychicznych i możliwości wyzdrowienia lub długoletnich okresów pełnej remisji i pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych w rodzinie, miejscu nauki lub pracy, lokalnej społeczności.  Edukatorki  mówiły o medialnych wystąpieniach członków Stowarzyszenia w TV, w radio i w prasie. Ponadto edukatorki podkreślały rolę pracy w procesie zdrowienia, opowiadały o swoich doświadczeniach pracy na wolnym rynku. Mówiły też o roli Oddziałów Dziennych i Warsztatów Terapii Zajęciowej traktowanych jako etap zdrowienia. Studenci byli aktywni, zadawali szereg pytań szczególnie o to, jak edukatorki dbają o swoją sprawność fizyczną, czy w systemie Psychiatrii Środowiskowej jest miejsce, gdzie beneficjenci psychiatryczni mogą realizować nie tylko potrzeby ducha ale i ciała (w sensie aktywności fizycznej).

7 grudnia 2017 roku odbyły się dwudzieste piąte i dwudzieste szóste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki. Na dwudziestych piątych zajęciach prelegenci mówili na wstępie o Stowarzyszeniu „Otwórzcie Drzwi” i piśmie „Dla Nas”. Następnie opowiadali o początkach swojej choroby i pierwszych doświadczeniach z leczeniem psychiatrycznym, kolejnych kryzysach, psychozie i depresji, a także o farmakoterapii. Zwrócili uwagę na to, że zażywanie leków jest tylko częścią leczenia, a duże znaczenie ma odpowiednia terapia i kontakt z życzliwymi ludźmi. Mówili o tym, co im pomogło w zdrowieniu, a były to pobyty na oddziałach dziennych, uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej, odpowiednie zajęcie, przyjaciele i partnerzy.  Opowiadali również o rodzinie, o reakcji najbliższych na ich kryzysy, podkreślili wagę edukacji rodziny, żeby jej członkowie mogli zrozumieć i pomóc w chorobie, ale też otrzymali pomoc w trudnych chwilach. W dwudziestych szóstych zajęciach  dwójka edukatorów opowiadała o swoim doświadczeniu choroby oraz o jej przezwyciężaniu. Podkreślali role dobrze dobranych leków i dobrego kontaktu terapeutycznego, w szczególności bazującego na zaufaniu. Studenci byli aktywni, zadawali sporo pytań o ośrodki psychiatrii środowiskowej, o ich funkcjonowanie i zasady pobytu w poszczególnych placówkach.

7 grudnia 2017 roku odbyło się czterdzieste siódme spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie to  prowadziła Pani Dorota Solecka. Były to warsztaty dla pracowników Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Uczestnicy dzielili się osobistym doświadczeniem w radzeniu sobie ze stresem na przestrzeni lat pracy i tym, jak to radzenie zmieniało się. Pytania uczestników dotyczyły zjawiska wypalenia wśród strażaków i podobieństw/różnic do innych grup zawodowych. Uczestnicy podzielili się opisem sytuacji będących dla nich najbardziej stresogennymi w życiu zawodowym. Ujawnił się również dylemat strażaków dotyczący zgłaszania doświadczanych objawów (min. objawów PTSD, objawów depresji), które trwają dłużej lub są nasilone oraz obaw o zostanie odsuniętym od wykonywania czynności zawodowych w związku z takim zgłoszeniem.
 
8 grudnia 2017 roku odbyły się czterdzieste ósme i czterdzieste dziewiąte spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Czterdzieste ósme spotkanie prowadziła Pani Iga Plencler – Bańczyk. Uczestnikami były osoby zainteresowane problematyka mindfulness oraz zarządzaniem stresem. Mniejszym zaciekawieniem cieszył się temat regulacji emocji oraz długoterminowe sposoby radzenia sobie z pogorszonym stanem psychicznym. Szczególnie do gustu przypadła część praktyczna oraz relaksacja. Czterdzieste dziewiąte spotkanie prowadził Pan Igor Hanuszkiewicz. Uczestnicy spotkania wyrazili spore zainteresowanie poruszanymi tematami, w szczególności modelem ABC Ellisa. W trakcie spotkania padały pytania związane z technikami relaksacyjnymi i kwestiami odpoczynku jako psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których pozytywnie ocenili przebieg spotkania.

11 grudnia 2017 roku odbyły się aż 3 spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Były to kolejno spotkania: pięćdziesiąte, pięćdziesiąte pierwsze i pięćdziesiąte drugie. Spotkanie pięćdziesiąte prowadziła Pani Agata Gajda. Uczestnikami szkolenia była grupa kursantów szkoły policealnej o kierunku technik farmacji. Grupa była różnorodna wiekowo, najwięcej uwagi poświęcone zostało zagadnieniom związanym z komunikacją. Dla kursantów interesujące były sposoby udzielania informacji osobom, które prezentowały specyficzne rodzaje zachowań (przekraczanie zasad życia społecznego, utrata kontroli nad własnym zachowaniem, zachowania agresywne, podejrzenie nadużywania substancji). Pięćdziesiąte pierwsze spotkanie prowadziła Pani Dorota Solecka. Odbiorcami byli dorośli z Krakowskiej Medycznej Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1. Dorośli biorący udział w warsztatach nastawieni byli przede wszystkim na słuchanie, rzadko pojawiała się spontaniczna aktywność ze strony uczestników warsztatów. Pojedyncze pytania dotyczyły przyczyn zaburzeń psychicznych, granicy między normą a zaburzeniami, potencjalnych efektów ubocznych przyjmowanych leków przez ludzi chorujących na depresję. Pięćdziesiąte drugie spotkanie prowadziła Pani Iga Plencler- Bańczyk. Grupa składała się ze słuchaczy kierunków technik farmaceutyczny oraz higienistka stomatologiczna, w związku z przyszłą pracą , w której przewidywany jest kontakt z osobami chorującymi psychicznie, grupa była bardzo zainteresowana zmianami przekonań i myślenia oraz zachowaniem osób z poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi jak również sposobami radzenia sobie ze zwiększonym stresem.

12 grudnia 2017 roku odbyły się dwudzieste siódme zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki”. W zajęciach wzięło udział dwóch edukatorów oraz moderator. Edukatorzy podzielili się z odbiorcami – studentami krakowskich uczelni wyższych swoim doświadczeniem choroby psychicznej oraz doświadczeniem przezwyciężania tej choroby. Mówili sporo o stygmatyzacji, gdyż temat ten zainteresował studentów, prosili o przykłady zachowań dyskryminacyjnych, pytali, czy edukatorzy z takimi zachowaniami dyskryminacyjnymi się zetknęli i jak na nie reagowali. Na zakończenie spotkania wypełnili ankiety ewaluacyjne,  w których pozytywnie wyrazili się o przebiegu spotkania.


Także 12 grudnia 2017 roku odbyło się pięćdziesiąte trzecie spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie to prowadził Pan Igor Hanuszkiewicz. Szkolenie składało się z dwóch części:  teoretycznej, gdzie przedstawiono kwestie zdrowia i choroby, kryzysów i zaburzeń psychicznych oraz kompetencji specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym. Część praktyczna obejmowała pracę warsztatową, na której w podgrupach ćwiczono model ABC Ellisa a także metody radzenia sobie ze stresem.

13 grudnia 2017 roku odbyło się pięćdziesiąte czwarte spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie to prowadził Pan Igor Hanuszkiewicz. W części teoretycznej dużą uwagę poświęcono podejściu poznawczo-behawioralnemu, a część praktyczną zdominowały techniki radzenia sobie ze stresem i relaksacji.

Także 13 grudnia 2017 roku odbyły się dwudzieste ósme zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki”. W zajęciach wzięło udział dwóch edukatorów oraz moderator. Edukatorzy mówili o początkach swojej choroby, jej przebiegu, a także czynnikach, które pozwoliły chorobę przezwyciężyć. Studenci dopytywali zwłaszcza o farmakoterapię i uboczne skutki zażywania leków. Po spotkaniu wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których wyrazili się bardzo pozytywnie o prowadzących spotkanie.

14 grudnia 2017 roku miało miejsce pięćdziesiąte piąte spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie to prowadził Pan Igor Hanuszkiewicz. Uczestnicy warsztatów wykazywali się dużą aktywnością i ciekawością - chętnie uczestniczyli w proponowanych zadaniach, prowadzili ożywioną  dyskusję, a także dopytywali o niektóre aspekty przedstawianych zagadnień.

15 grudnia 2017 roku odbyły się trzy spotkania spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Były to kolejno spotkania pięćdziesiąte szóste, pięćdziesiąte siódme i pięćdziesiąte ósme. Pięćdziesiąte szóste spotkanie prowadziła Pani Iga Plencler-Bańczyk. Po raz pierwszy relaksacja nie cieszyła się szczególnym zainteresowaniem, grupa była zdecydowanie bardziej preferowała strategie radzenia sobie ze stresem nakierowane na działanie; omówiono zatem szczególnie rolę ruchu w regulacji emocji, cyklu dobowego oraz higieny snu, a także techniki rozwiązywania problemów. Pięćdziesiąte siódme spotkanie poprowadziła Pani Paula Hanuszkiewicz.  Szkolenie było poświęcone faktom i wiedzy dotyczącej chorób psychicznych oraz odróżnianiu własnych przekonań i uprzedzeń od naukowej wiedzy. W części praktycznej uczestnicy dzielili się dotychczas indywidualnie wypracowanymi metodami radzenia sobie ze stresem oraz próbowali nowych sposobów redukcji napięcia. Szczególna część szkolenia poświęcona była dbałości o potrzeby ciała oraz umiejętnościom odgraniczania życia zawodowego i prywatnego. Pięćdziesiąte ósme spotkanie poprowadził Pan Igor Hanuszkiewicz. Podczas warsztatów uczestnicy byli najbardziej zainteresowani tematami: rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych  a także rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji. Podczas spotkania trwała ożywiona dyskusja, a po zakończonym spotkaniu uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których pozytywnie ocenili przebieg spotkania.

Także 15 grudnia 2017 roku odbyły się dwudzieste dziewiąte zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki”. W zajęciach wzięło udział dwóch edukatorów oraz moderator. Edukatorzy podzielili się z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem choroby psychicznej. Mówili o tzw. objawach prodromalnych zwiastujących nadejście choroby, o objawach pozytywnych i negatywnych, a także o wychodzeniu z choroby. Studentów najbardziej zainteresowały objawy prodromalne, a także to, czy można w jakiś sposób zapobiegać kolejnym emisjom choroby. Zadawali także pytania, jak można pomóc osobie ze swojego otoczenia, u której zaobserwowano niepokojące objawy. Po spotkaniu wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne.

18 grudnia 2017 roku miało miejsce pięćdziesiąte dziewiąte spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie to prowadziła Pani Iga Plencler – Bańczyk. Największe zaciekawienie wzbudziły tematy związane z omówieniem kryteriów diagnostycznych, szczegółowo dyskutowano o różnicach między kryzysem psychicznym, zaburzeniem psychicznym, a chorobą psychiczną. Padło kilka ciekawych przykładów potocznego rozumienia zaburzenia psychicznego, grupa przy wsparciu prowadzącego była w stanie na podstawie nowej wiedzy podważyć kilka stereotypów dotyczących chorób psychicznych.

19 grudnia 2017 roku odbyło się sześćdziesiąte spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie to także prowadziła Pani Iga Plencler-Bańczyk. Część teoretyczna nie wzbudziła dużego zainteresowania grupy, natomiast podczas części warsztatowej grupa była bardzo aktywna i chętna do pracy na przykładach własnych. Model ABC Ellisa uznany został za ciekawy sposób opisu codzienności i właściwości własnych. Częścią wyczekiwaną była relaksacja, która była bardzo udana – większość grupy była w stanie się zrelaksować.

20 grudnia 2017 roku odbyły się dwa spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego. Były to kolejno spotkania sześćdziesiąte pierwsze i sześćdziesiąte drugie. Sześćdziesiąte pierwsze spotkanie prowadziła Pani Agata Gajda. Podczas szkolenia największe zainteresowanie wzbudziły techniki mindfulness, jedna osoba w grupie była doświadczona w ich używaniu, podzieliła się refleksjami na temat działania technik i ich użyteczność, co dodatkowo wpłynęło na motywację grupy do ich poznania. W związku ze zwiększoną potrzebą zmodyfikowano część warsztatową o dodatkowe techniki oddechowe i skanowania ciała. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni również z treningu relaksacji. Sześćdziesiąte drugie spotkanie prowadziła Pani Iga Plencler – Bańczyk. W związku z okresem przedświątecznym grupa zarówno w części teoretycznej jak i warsztatowej nawiązywała do stresu i poczucia przytłoczenia związanego z przygotowaniem świąt. Idąc za potrzebą grupy podczas warsztatu większość przykładów została omówiona na podstawie świątecznych potrzeb i przekonań. Szczególnie doceniona została relaksacja – uznana jako doskonały sposób na radzenie sobie z napięciem, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Także 20 grudnia 2017 roku odbyły się trzydzieste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki”. W spotkaniu ze strony prowadzących wzięło udział dwóch edukatorów oraz moderator. Edukatorzy podzielili się ze studentami swoim doświadczeniem choroby psychicznej oraz sposobami radzenia sobie z nią. Mówili  sporo o roli rodziny i innych bliskich osób, a studenci dopytywali, jak powinni zachowywać się członkowie rodziny w stosunku do osoby chorującej, jakie zachowania pomagają w zdrowieniu, a jakie je utrudniają. Po spotkaniu wypełnili ankiety ewaluacyjne, a w nich pozytywnie ustosunkowali się do prowadzących zajęcia.

21 grudnia 2017 roku odbyło się sześćdziesiąte trzecie spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego. Prowadził je Pan Igor Hanuszkiewicz. Uczestnicy zajęć wykazywali duże zaangażowanie w ćwiczenia mające na celu przybliżenie perspektywy doświadczenia kryzysu psychicznego i byli zainteresowani wiedzą na temat rozpoznawania, leczenia i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Ważne było dla nich zrozumienie perspektywy osoby leczącej się i cierpiącej z powodu zaburzeń psychicznych.

27 grudnia 2017 roku odbyło się sześćdziesiąte czwarte spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego. Prowadził je Pan Igor Hanuszkiewicz. Grupa z zaangażowaniem konstruowała listę czynników stresu i sposobów zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Ze względu na specyfikę grupy szczególnie istotne okazały się zagadnienia egzystencjalne i możliwości pomocy z perspektywy duchowej. Omówione zostały także zagrożenia związane z ryzykiem lekceważenia objawów w wypadku przyjmowanie perspektywy „opętania” wobec niezrozumienia jakiś zachowań.

28 grudnia 2017 roku odbyło się ostatnie sześćdziesiąte piąte spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki. Ponownie prowadził je Pan Igor Hanuszkiewicz. Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze, uczestnicy byli zdyscyplinowani i wykazywali się dużym zaangażowaniem. W części warsztatowej grupa wykazała się zrozumieniem temat, szczególnie pozytywnie przyjęte zostały omawiane i ćwiczone techniki relaksacyjne.

27.01.2020
Zapraszamy na wernisaż wystawy pt. "PTAKI" - od 30.01.202o r godz. 12:00
27.01.2020
Zaproszenie na wernisaż wystawy pt.: "Bosch rozmawia z Brueglem" - 06.02.2020 godz. 18.15
17.12.2019
Wspomnienie z Konferencji z Muzeoterapii - Listopad 2019
28.11.2019
Zakończono nabór na Kurs Asystenta Zdrowienia! 24-26.01.2020 r.
20.09.2019
Apel przeciwko Kampanii "Nie świruj, idź na wybory"

 

 

04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
Projekt i wykonanie SIT