srp

2 listopada 2017 roku odbyły się w Krakowie siódme warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży. Prowadziła je Pani Agata Gajda. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie 4 klasy szkoły podstawowej. Podczas zajęć dzieci prezentowały swój sposób rozumienia czym jest choroba psychiczna. Na przykładach wybranych zaburzeń analizowano specyfikę choroby psychicznej. Dla uczestników szczególnie cenne były obrazowe przedstawienia omawianych chorób (krótkie filmy edukacyjne, odniesienia do filmów animowanych i bajek). Uczestnicy dzielili się także wiedzą na temat dbania o bezpieczeństwo w sieci, dyskusje wywodzące się z proponowanych ćwiczeń poszerzyły wiedzę dzieci na temat skutecznych rozwiązań związanych z prezentowaniem własnego wizerunku w Internecie.
 
Także 2 listopada 2017 roku odbyły się ósme krakowskie warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Prowadzącą spotkanie była Agata Młynarska. Pierwsza część warsztatów poświęcona zaburzeniom i zdrowiu psychicznemu spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą w tym zakresie, jednak pewne pojęcia czy zjawiska wymagały usystematyzowania i podsumowania. To, co szczególnie ich zaciekawiło, to sposoby radzenia sobie z trudnościami oraz dbanie o swoje zdrowie psychiczne. W drugiej części zajęć młodzież szczególnie skupiła się na zjawisku „hejtu” w Internecie, jak można się przed nim bronić, z czego może on wynikać. Jednakże uczestnicy sygnalizowali, iż temat bezpieczeństwa w Internecie był już wielokrotnie poruszany w ich klasie.

Także 2 listopada 2017 roku odbyły się dziewiąte warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lublinie. Prowadziła je Pani Dorota Solecka. Młodzież była bardzo zainteresowana poruszaną tematyką. Uczniowie dopytywali się jaka jest różnica pomiędzy psychologiem, a psychiatrą, co leży w ich kompetencjach, a także, gdzie najlepiej zwrócić się po pomoc, gdy zauważy się u siebie lub bliskiej osoby niepokojące objawy. Wykazali się spora wiedzą na temat bezpieczeństwa w Internecie, wywiązała się żywa dyskusja na temat granic, których nie należy przekraczać, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

8 listopada 2017 roku miały miejsce trzynaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". Zajęcia prowadziło 2 edukatorów oraz moderator spotkania. Edukatorzy mówili o przeżywaniu psychozy, doznaniach i urojeniach oraz o zdrowieniu. Podkreślali wagę odpowiedniej terapii, m. in. dobrego kontaktu z terapeutą. Zwrócili uwagę wraz z prowadzącym na adekwatne i subtelne poczucie humoru terapeutów, które pomaga rozładować napięcie. Wspomnieli także o leczniczej wartości dobrze dobranej pracy czy zajęcia, które wykorzystują zdolności i talenty pacjentów. Moderator uzupełniał wypowiedzi własnymi spostrzeżeniami. Ze strony studentów padło tylko jedno pytanie – o przeżycia mistyczne w psychozie. Mimo zachęty prowadzącego nie było innych pytań. Na zakończenie wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne.

Także 8 listopada 2017 roku odbyło się dwudzieste ósme spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie prowadziła Pani Agata Gajda, a odbiorcami były osoby dorosłe, które doświadczyły w przeszłości kryzysu psychicznego. Spotkanie przebiegało w przyjemnej atmosferze, słuchacze byli skoncentrowani i aktywni. W ćwiczeniach przygotowanych w oparciu o materiał z zajęć grupa wykazała się zrozumieniem tematu i dużym zaangażowaniem. Szczególnie pozytywnie przyjęte zostały omawiane sposoby radzenia sobie z trudnościami.

Czternaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki" odbyły się 10 listopada 2017 roku. W zajęciach uczestniczyło dwóch edukatorów z doświadczeniem choroby psychicznej oraz moderator. Uczestnikami było 20 studentów różnych kierunków z krakowskich uczelni wyższych. Podczas spotkania padało wiele pytań o przebieg choroby, a zwłaszcza o objawy prodromalne, czyli zwiastujące nadejście choroby. Uczestnicy byli aktywni, a w wypełnionych na zakończenie spotkania ankietach pozytywnie wyrazili się o przebiegu i atmosferze spotkania.

Natomiast piętnaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki" odbyły się 13 listopada 2017 roku. W spotkaniu brało udział dwóch edukatorów opowiadających o swoim doświadczeniu zdrowienia oraz moderator czuwający nad strukturą spotkania. Edukatorzy skoncentrowali się głównie na tych aspektach, które były związane z pokonywaniem choroby. Studenci byli żywo zainteresowani oraz poruszeni tematyką spotkania i losami osób chorujących, co wyrazili w wypełnionych ankietach ewaluacyjnych.

13 listopada 2017 odbyły się 4 warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży, były to kolejno:  dziesiąte, jedenaste, dwunaste i trzynaste warsztaty z tego cyklu. Dziewiąte i dziesiąte spotkanie prowadziła Pani Dorota Solecka. Wszystkie miały miejsce w szkołach podstawowych w Krakowie. W trakcie przeprowadzania warsztatów pojawiły się ze strony dzieci pytania o możliwości leczenia chorób psychicznych i rolę psychoterapeuty. Dzieci żywo zainteresowane były również wspólnym opracowaniem pomysłów dotyczących chronienia swego bezpieczeństwa w sieci. Zwykle uczniowie tej szkoły zajęcia mają prowadzone przez osoby zatrudnione w szkole, nowością było pojawienie się warsztatów prowadzonych przez osoby z zewnątrz. Jedenaste i dwunaste warsztaty prowadziła je Pani Agata Młynarska. Jako pierwsze odbyły się warsztaty w klasie czwartej. Dzieci były bardzo zaangażowane w zajęcia.
Ze szczególnym  zainteresowaniem śledziły losy bohaterów kreskówek przedstawiających różnorodne niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem Internetu. Uczniowie chętnie dyskutowali o możliwych rozwiązaniach konkretnych sytuacji, same też opowiadały o swoich doświadczeniach z tym związanych. W części poświęconej zdrowiu psychicznemu wywiązała się dyskusja na temat możliwości dbania o swój dobrostan. Padło też wiele pytań dotyczących konkretnych zaburzeń. Z kolei w części dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie dzieci chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami. Wypracowane zostały również zasady świadomego budowania wizerunku w cyberprzestrzeni.

14 listopada 2017 miało miejsce szesnaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". W spotkanie zaangażowane były dwie osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego występujące w roli edukatorów oraz moderator. Na początku spotkania krótko przedstawiliśmy się grupie 20 osób. Jeden z edukatorów mówił o początkach swojej depresji i rozwoju choroby w późniejszych latach, a drugi edukator o swoim wycofywaniu się z kontaktów towarzyskich w dzieciństwie i młodości. W końcowej fazie oboje skupili się na tym co nam pomaga w zdrowieniu. W trakcie spotkania także przewijał się wątek właściwego doboru leków i tak zwanej „pierwszej interwencji” w przypadku ostrego kryzysu. Ponadto edukatorzy podkreślili rolę WTZ i kompetentnego terapeuty a także rolę relacji które nawiązali dopiero w trakcie chorowania. Edukatorzy odpowiedzieli też na kilka pytań z sali.

Także 14 listopada 2017 odbyło się dwudzieste dziewiąte spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie prowadziła Pani Emilia Latała, odbywało się ono  w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli w znaczącej większości pracownicy socjalni, a także kilka osób pracujących na administracyjnych stanowiskach w strukturach pomocy społecznej. Szkolenie podzielone zostało na 2 części - teoretyczną i warsztatową. Grupa wydawała się poważnie zainteresowana zarówno treściami przedstawianymi w części teoretycznej - dużo uwagi poświęcono kwestiom związanym z klasyfikacjami zdrowia psychicznego (ICD-10 i DSM-V), a także rozróżnieniu kompetencji psychologa, psychiatry i psychoterapeuty - jak i warsztatowymi, gdzie sporym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza metody radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy szkolenia chętnie zaangażowali się także w zaproponowaną relaksację (trening autogenny Schultza), a w przeprowadzonej po niej dyskusji podkreślali nieznaną im wcześniej wartość tego rodzaju strategii radzenia sobie ze stresem.

15 listopada 2017 roku  odbyło się trzydzieste  spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie to prowadziła Pani Iga Plencler -Bańczyk. Spotkanie składało się z dwóch części:  teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej przedstawiono miedzy inny podejście poznawczo-behawioralne a także model ABC Ellisa. W części praktycznej w małych podgrupach ćwiczono techniki relaksacyjne i inne strategie radzenia sobie ze stresem.

Dnia 16 listopada 2017 odbyły się siedemnaste i osiemnaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". W obu uczestniczyło po dwóch edukatorów oraz po jednym moderatorze.  Podczas siedemnastego spotkania edukatorzy opowiadali o swoich historiach chorowania oraz pokonywania choroby. Ze strony obecnych na Sali studentów padło wiele pytań, w szczególności o role rodziny i przyjaciół, a także możliwych sposobach uniknięcia zachorowania, czy też powtórnego zachorowania. W spotkaniu wzięło udział 20 studentów krakowskich uczelni wyższych, na zakończenie spotkania wszyscy wyrazili swoje opinie dotyczące przeprowadzonych zajęć w ankietach ewaluacyjnych. Podczas osiemnastego spotkania edukatorzy mówili przede wszystkim o pierwszym zachorowaniu i przyczynach drugiego epizodu psychiatrycznego. Wspominali także o fali napiętnowania społecznego i autostygmatyzacji. Ponadto przedstawili leczenie w oddziałach zamkniętych i oddziałach dziennych a także zwrócili uwagę na rozwój psychiatrii środowiskowej w Krakowie oraz ogólny rozwój psychiatrii w Polsce. Pytań ze strony słuchaczy było mało, były to pytania uzupełniające do wypowiedzi edukatorów.

Także 16 listopada 2017 roku odbyły się  trzydzieste pierwsze  i trzydzieste drugie spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Trzydzieste pierwsze spotkanie prowadziła Pani Agata Gajda. Szkolenie odbyło się w Tarnobrzegu. Odbiorcami szkolenia byli opiekunowie osób niepełnosprawnych pobierających świadczenia z MOPR-u. Szczególne trudności zgłaszane przez grupę to kłopoty w pracy nad motywacją podopiecznych, zwłaszcza związane z zażywaniem lekarstw oraz aktywizacją społeczną. Podczas szkolenia omawiane były poszczególne przypadki w codziennej pracy. Dla uczestników warsztatów wyjątkowo przydatne okazały się omawiane sposoby radzenia sobie ze stresem. Trzydzieste drugie spotkanie prowadziła Pani Iga Plencler – Bańczyk. Szkolenie także odbyło się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Grupa liczyła 20 osób i byli to pracownicy szczebla kierowniczego. Uczestniczki wyraziły zainteresowanie tematem kontaktu z osobami przewlekle chorującymi psychicznie oraz konsekwencji indywidualnych pracy w obciążającym środowisku. Skupiono się przede wszystkim na normalizowaniu doświadczeń kryzysów psychicznych oraz sposobach radzenia sobie z nakładającymi się wydarzenia stresującymi w odniesieniu do skali wydarzeń stresogennych wraz z przekazaniem informacji o możliwościach poszukiwania wsparcia oraz autodiagnozy.

Ponadto 16 listopada 2017 odbyło się 5 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży, były to kolejno:  czternaste, piętnaste, szesnaste,  siedemnaste i osiemnaste warsztaty realizowane w ramach projektu. Czternaste spotkanie poprowadziła Pani Emilia Latała. Spotkanie odbyło się  w Internacie w Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu. Podczas zajęć klasa pozostawała aktywna, chętnie włączała się w dyskusje na proponowane tematy, dzieliła refleksjami. Uczniowie zadawali także wiele pytań. Zdecydowanie największe zainteresowanie w klasie wzbudzała tematyka związana z objawami chorób psychicznych - dużo uwagi poświęcono przy tym zwłaszcza problematyce zaburzeń odżywiania. W części związanej z wizerunkiem w sieci największe ożywienie wywołała omawiana kwestia dalekosiężnych konsekwencji aktywności podejmowanych w Internecie przez młodych użytkowników.  Piętnaste i szesnaste spotkanie prowadziła Pani Agata Młynarska, w tej samej szkole. Piętnaste warsztaty przeprowadzone zostały w klasie szóstej. Młodzież była bardzo zaangażowana
w ich przebieg. Tematyka zaburzeń oraz zdrowia psychicznego była dla nich nowa i interesująca. Pojawiły się pytania m.in. o pracę psychologa i psychiatry, a także przyczyny powstawania chorób psychicznych. Temat bezpieczeństwa w Internecie wywołał również wiele emocji – przedstawione w krótkich filmach doświadczenia ich rówieśników odnosili do swoich doświadczeń i chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak zachowywać się w cyberprzestrzeni, by nie paść ofiarą przemocy. Szesnaste  warsztaty odbyły się w klasie siódmej. Uczestnicy byli szczególnie zainteresowani tematem zaburzeń psychicznych występujących w ich grupie wiekowej. Pytali o ich przyczyny oraz o to, w jaki sposób mogą być leczone. Temat związany z cyberbezpieczeństwem był młodzieży dużo bliższy, jednak również angażujący. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, jaki wpływ na ich przyszłość może mieć wizerunek tworzony w świecie wirtualnym. Siedemnaste i osiemnaste warsztaty prowadziła Pani Dorota Solecka, także w Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Uczestnicy spotkania wyrażali duże zainteresowanie omawianymi w trakcie spotkania tematami, w szczególności interesowały ich zaburzenia odżywiania a także kwestie bezpieczeństwa w sieci.

17 listopada 2017 roku odbyły się w Tarnobrzegu trzydzieste trzecie i trzydzieste czwarte spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Trzydzieste trzecie spotkanie prowadziła Pani Iga Plencler-Bańczyk. Grupa liczyła 20 osób i byli to głównie asystenci rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu. Podczas spotkania pojawiły się pytania dotyczące zaburzeń seksualnych oraz ich obecnego ujęcia, a także podczas warsztatów doszło do przedefiniowania niektórych strategii radzenia sobie na zachowania unikające wraz z omówieniem ich konsekwencji i wpływu na rozwiązywanie problemów. Grupa szczególnie zainteresowała się treningiem uważności w kontekście króktoterminowych strategii samopomocy. Trzydzieste czwarte spotkanie prowadziła Pani Agata Gajda. Szkolenie prowadzone także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przeznaczone było dla grupy pracowników socjalnych. Grupa z zaciekawieniem i wieloma pytaniami reagowała na teoretyczną część, szerzej omawiane były zwłaszcza różne niejasności diagnostyczne. Uczestnicy pozytywnie zareagowali na ćwiczenie uważności. Kilka osób postanowiło poszerzyć wiedzę na temat tego treningu we własnym zakresie.

Także 17 listopada 2017 roku odbyły się 2 kolejne spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Były to odpowiednio trzydzieste piąte i trzydzieste szóste spotkanie . Prowadziła je Pani Paula Hanuszkiewicz. Uczestnikami obu spotkań byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce. Pracownicy ci byli bardzo zainteresowani strategiami radzenia sobie ze stresem, którego sporo doświadczają w swoim codziennym funkcjonowaniu w pracy. Bardzo ucieszyli się z przedstawianych i ćwiczonych technik relaksacyjnych. Opowiadali także sporo o sytuacjach stresogennych, których doświadczają w pracy.

20 listopada 2017 roku odbyły się dziewiętnaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". W spotkaniu tradycyjnie wzięło udział dwóch edukatorów – osób z oświadczeniem choroby psychicznej oraz moderator. Edukatorzy podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem przezwyciężania choroby psychicznej, skoncentrowali się na tym, jak choroba psychiczna wpłynęła na ich funkcjonowanie rodzinne i zawodowe. Studenci dopytywali się o farmakoterapię a w szczególności o skutki uboczne wywoływane zażywaniem leków. Po spotkaniu wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których życzliwie odnieśli się do sposobu prowadzenia zajęć i pozytywnie ocenili prowadzących.

Także 20 listopada 2017 odbyły się trzydzieste siódme i trzydzieste ósme spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Oba prowadził Pan Wojciech Bartyna. Uczestnikami tych spotkań byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. Osoby biorące udział w warsztatach były żywo zainteresowane tematyką szkolenia. W szkoleniu skupiono się z jednej strony na profilaktyce samych zachorowań na choroby psychiczne (sposoby walki ze stresem, radzenie sobie z wypaleniem zawodowym) a drugiej zaś na dostępnych formach pomocy w sytuacji wystąpienia zaburzeń czy chorób psychicznych. Pracownicy MOPS, którzy w swojej pracy stykają się z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne, chcieli wiedzieć w jaki sposób najlepiej pomóc swoim podopiecznym. W części warsztatowej wykorzystano przestrzeń sali szkoleniowej aby zobrazować proces choroby. Przeprowadzone zostały również warsztaty, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się ze sposobami radzenia sobie ze stresem oraz poznać kilka sposobów relaksacji.

Dwudzieste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki" odbyły się 21 listopada 2017. Jak zawsze prowadziło je dwóch edukatorów ze wsparciem moderatora. W trakcie spotkania edukatorzy opowiedzieli  o swoich doświadczeniach w pokonywaniu choroby psychicznej, mówili także sporo na temat piętna społecznego oraz szczególnego ich rodzajowi – piętnie uwewnętrznionemu. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne.

Dnia 21 listopada 2017 roku odbyły się także 4 warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży, były to kolejno: dziewiętnaste, dwudzieste, dwudzieste pierwsze i dwudzieste drugie warsztaty. Dziewiętnaste i dwudzieste warsztaty prowadziła Pani Dorota Solecka. Gimnazjaliści chętnie uczestniczyli w rozmowie na temat zaburzeń psychicznych i zaangażowali się w propozycję graficznego przedstawienia swoich wyobrażeń i skojarzeń na zadany temat. Szczególnie żywa dyskusja miała miejsce w klasie o profilu informatycznym, gdzie młodzież dzieliła się między sobą możliwościami stosowania zasad bezpieczeństwa w sieci. Większość prac i dyskusji przeprowadzono w grupach, a uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach w sali bez ławek szkolnych, co ułatwiało również integrację. Dwudzieste pierwsze warsztaty prowadziła Pani Agata Gajda. Były one prowadzone dla 2 klasy gimnazjum. Po wprowadzeniu w problematykę związaną ze zdrowiem psychicznym uczniowie wzięli udział w zadaniu polegającym na graficznym przedstawieniu wybranych zaburzeń psychicznych. Dyskusja i krótki wykład teoretyczny pozwoliły na precyzyjne określenie specyficznych warunków związanych z obrazem choroby. Wątki związane z cyberprzemocą okazały się szczególnie aktualne w związku z codziennym funkcjonowaniem grupy. Z kolei dwudzieste drugie warsztaty prowadziła Pani Agata Młynarska. Pierwsza część warsztatów poświęcona zaburzeniom i zdrowiu psychicznemu bardzo zainteresowała młodzież. Uczestnicy zadawali dużo szczegółowych pytań, np. o przyczyny samookaleczania się, skąd się bierze depresja, możliwość leczenia zaburzeń psychicznych. Z dużym zaangażowaniem tworzyli również prace plastyczne przedstawiające trzy grupy zaburzeń. Podczas drugiej części zajęć  wywiązała się ożywiona dyskusja na temat powszechności „hejtu”. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, co można zrobić, by było go mniej w cyberprzestrzeni. Młodzież wymyślała również historie dotyczące wpływu wizerunku online na przyszłość użytkowników Internetu.

Dnia 22 listopada 2017 roku miało miejsce trzydzieste dziewiąte spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Prowadziła je Pani Iga Plencler – Bańczyk. Grupa liczyła 20 osób, była to kadra zarządzająca Straży Pożarnej. Uczestnicy szczególnie byli zainteresowani fluktuacji w przeżywaniu wydarzeń związanych z wystawieniem na sytuacje powszechnie uważane za traumatyzujące, pytania dotyczyły zmiany w reagowaniu na stres doświadczany po dłuższej przerwie od wystawienia na bodźce stresogenne (uczestnictwo w wyjazdach do zdarzeń po czasie przerwy, zmiany obowiązków), zauważono z doświadczenia, że spada subiektywne poczucie bezpieczeństwa. Część warsztatowa skupiała się na mechanizmie habituacji reakcji lękowych oraz strategiach radzenia sobie w momentach zwiększonego odczuwania negatywnych emocji.

Dnia 23 listopada 2017 odbyły się dwudzieste trzecie, dwudzieste czwarte, dwudzieste piąte i dwudzieste szóste warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji. Dwudzieste trzecie i dwudzieste czwarte prowadziła Pani Dorota Solecka. W trakcie przeprowadzania warsztatów pojawiły się ze strony dzieci pytania o choroby psychiczne, o to, jak wygląda jej początek. Dzieci wyrażały także duże zainteresowanie i zaangażowanie opracowaniem pomysłów dotyczących chronienia swego bezpieczeństwa w sieci. Dwudzieste czwarte i dwudzieste piąte warsztaty prowadziła Pani Agata Gajda. Dwudzieste piąte zajęcia prowadzone były w trzeciej klasie gimnazjum. Uczniowie byli zaciekawieni przedstawieniem kryteriów diagnostycznych wybranych zaburzeń psychicznych. Najwięcej niejasności związanych było z zaburzeniami zachowania. W drugiej części warsztatów młodzież wykazała się dużą wiedzą związaną z możliwościami ochrony własnej prywatności w Internecie, wiedza ta była wykorzystywana w ćwiczeniach związanych z hipotetycznymi historiami osób, których zachowanie online przyniosło pozytywne lub negatywne konsekwencje. Dwudzieste szóste warsztaty odbyły się w gronie licealistów. Uczniowie w skupieniu przysłuchiwali się części teoretycznej, grupa wyróżniała się wysokim poziomem dojrzałości i refleksyjności. Dzięki takiej postawie zadanie polegające na przedstawieniu wybranych zaburzeń psychicznych zostało przygotowane rzetelnie i z głębokim poziomem zrozumienia tematu. Dla grupy nieobce były treści związane z dbałością o prywatność w sieci ani wątki dotyczące sekstingu. Toczące się dyskusje były okazją do wymiany poglądów i perspektyw uwzględniających zarówno dobro własne, jak i konsekwencje umieszczania materiałów o treści seksualnych dla innych osób.

Dnia 24 listopada 2017 odbyło się trzydzieste siódme spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Prowadziła je Pani Paula Hanuszkiewicz z grupą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu. Grupa liczyła 20 osób i składała się z pracowników socjalnych, asystentów rodzin, osób przydzielających świadczenia. Warsztaty zbiegły się w czasie z dużym poziomem zmęczenia i frustracji pracowników wykonywanymi zadaniami oraz toczącym się w miejscu pracy sporem zbiorowym. Uczestnicy szczególnie zainteresowani byli: różnicami pomiędzy szkołami terapeutycznymi oraz sposobami radzenia sobie ze stresem. Trzy spośród uczestniczek znajdują się w sytuacji nasilonych objawów stresu w związku  z sytuacją życiową. Docenili możliwość grupowego spotkania się i mądrość grupy oraz wyrażali pragnienie częstszych wspólnych spotkań. Wśród własnych sposobów dbania o zdrowie psychiczne wymieniali: budowanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych ze współpracownikami, konsultacje koleżeńskie, kontakt z kulturą, zaangażowanie w obowiązki rodzinne. Aktywnie brali udział w części warsztatowej związanej z trenowaniem umiejętności koncentracji i kierowania uwagą, oraz relaksacji z wyobrażeniem prysznica po dniu pracy. 


W dniu 26 listopada 2017 roku miało miejsce czterdzieste spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego. Spotkanie prowadziła Pani Paula Hanuszkiewicz.  Odbiorcami szkolenia były osoby dorosłe z Krakowa. Spotkanie było podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej omówiono miedzy innymi sposoby rozróżniania stanów emocjonalnych, a także zasady reagowania w trudnych sytuacjach. W części praktycznej trenowano techniki relaksacyjne, co bardzo spodobało się odbiorcom szkolenia.

W dniu 27 listopada 2017 miały miejsce zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". W spotkaniu wzięło udział dwóch edukatorów opowiadających o subiektywnym poczuciu przeżywania choroby oraz moderator czuwający nad procesami grupowymi. Odbiorcy zajęć, których zgromadziło się 20 osób, z uwagą i skupieniem wsłuchiwali się w opowieści edukatorów, w części poświęconej na dyskusję zadawali wnikliwe pytania świadczące o głębokim zrozumieniu przedstawianych treści. W ankiecie ewaluacyjnej bardzo pozytywnie wyrażali się o samym spotkaniu oraz o prowadzących.


28 listopada 2017 odbyły się dwudzieste siódme i dwudzieste ósme warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji. Dwudzieste siódme warsztaty prowadziła Pani Agata Gajda. Zajęcia poprowadzone były dla pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego. Uczestnicy warsztatów z zaciekawieniem śledzili część teoretyczną, zainteresowanie wzbudziły zwłaszcza kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania, depresji oraz zaburzeń zachowania. W zadaniu zaproponowanym grupie uczniowie wykazali się dużym wyczuciem w rozpoznawaniu objawów oraz dobrą intuicją w przedstawianiu reprezentacji określonych chorób psychicznych. Dzięki zastosowaniu karteczek z pytaniami - w trosce o anonimowość i większy poziom zaangażowania uczestników można było zaobserwować zdecydowane postawy w poglądach związanych z zamieszczaniem zdjęć i filmów o tematyce seksualnej. Dwudzieste ósme warsztaty prowadziła Pani Agata Młynarska. Miejscem spotkania było Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki,
ul. Spółdzielców 5 w Krakowie. Podczas pierwszej części zajęć młodzież zadawała liczne pytania na temat zaburzeń psychicznych – o przyczyny ich powstawania, sposoby leczenia, kto się tym zajmuje. Uczestnicy byli również bardzo zainteresowani sposobami dbania o zdrowie psychiczne. W drugiej części zajęć młodzież z zaangażowaniem dyskutowała na temat tworzenia swojego wizerunku w cyberprzestrzeni oraz udostępniania i przesyłania swoich zdjęć. Wspólnie z prowadzącym spotkanie zastanawiali się nad możliwymi konsekwencjami takich działań.

Także 28 listopada 2017 roku odbyło się czterdzieste pierwsze spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Prowadziła je Pani Iga Plencler – Bańczyk. Grupa liczyła 20 osób. W trakcie szkolenia omówiono szczegółowo różnice między kryzysem psychicznym, zaburzeniem i chorobą psychiczną, a także model ABC. Grupa była zainteresowana strategiami radzenia sobie ze stresem oraz technikami uważności, a także współpracą z osobami chorującymi psychicznie i różnicowaniem chorób psychicznych.

Z kolei 29 listopada 2017 roku odbyło się czterdzieste drugie spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu, a prowadzone ono było przez Pana Przemysława Stankiewicza. W skład grupy wchodzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, opiekunowie osób niepełnosprawnych i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnicy szkolenia sprawiali wrażenie skupionych na zajęciach, zadawali jednak niewiele pytań. Zainteresowanie wzbudził temat zakresu obowiązków psychologa, psychiatry i psychoterapeuty. Pojawiło się pytanie: „Czy psycholog może stawiać diagnozę?”. Na kolejnych etapach zajęć uczestnicy wykazali się aktywnością podczas omawiania modeli poznawczo-behawioralnych, byli zaangażowani przy omawianiu różnic między myśleniem, zachowaniem, emocjami, a reakcją fizjologiczną. Na koniec, mimo początkowego rozproszenia, grupa wykonała ćwiczenie relaksacyjne. Kilka osób deklarowało poprawę samopoczucia, jedna osoba stwierdziła, że tego typu ćwiczenia zwiększają jej dyskomfort.

Ponadto 29 listopada 2017 odbyło się dwudzieste drugie zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". W spotkaniu wzięło udział dwóch edukatorów oraz moderator, a uczestników było 20. Edukatorzy przedstawili swoje historie chorowania i wychodzenia z choroby skupiając się na tych czynnikach, które są szczególnie pomocne przy pokonywaniu choroby. Sporo czasu poświęcono na to, jaką w tym procesie rolę odgrywa rodzina. Studenci pytali o skutki uboczne zażywania leków, grupa ta mocno była zainteresowana farmakoterapią i rolą lekarza psychiatry, co zapewne spowodowane było faktem, że w grupie przeważali studenci medycyny. Na zakończenie spotkania uczestnicy nagrodzili prowadzących spotkanie brawami.

30 listopada 2017 roku odbyły się trzy warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji. Były to kolejno: dwudzieste dziewiąte, trzydzieste i trzydzieste pierwsze warsztaty. Warsztaty dwudzieste  dziewiąte prowadziła Pani Agata Młynarska. Miejsce spotkania to Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie. Podczas pierwszej części zajęć młodzież była bardzo zainteresowana objawami zaburzeń psychicznych, szczególnie tymi występującymi w ich grupie wiekowej. Rozmawiano o ich przyczynach i możliwościach leczenia. W drugiej części warsztatów dyskutowano na temat agresji słownej w cyberprzestrzeni. Zastanawialiśmy się, gdzie przebiega granica między konstruktywną krytyką, a „hejtem” , a także kiedy żarty przestają być zabawne. Młodzież tworzyła również historyjki na temat wpływu wizerunku internetowego na przyszłość. Trzydzieste i trzydzieste pierwsze warsztaty poprowadziła Pani Dorota Solecka. Obie grupy liczyły po 20 osób. Warsztaty w dużej mierze skoncentrowane były na przyczynach chorób psychicznych, gdyż ten temat zdecydowanie najmocniej zainteresował obie grupy. Padały pytania, czy choroby można uniknąć, po czym poznać, że się zbliża, jak wygląda psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. W drugiej grupie padały bardzo szczegółowe pytania odnośnie „momentu zero” w chorobie – do kogo zwrócić się o pomoc, czy jeśli zauważymy objawy u koleżanki/kolegi to czy możemy i powinniśmy reagować, kogo powiadomić, jak pomóc. Obie grupy wykazały się dużą dojrzałością i zaangażowaniem.

10.08.2020
Jednym głosem. Prof. Andrzej Cechnicki o potrzebie współdziałania.
04.08.2020
Nowy nabór do kolejnej edycji kursu Asystenta Zdrowienia. Termin 4-6 września 2020
23.06.2020
Już za chwilę nowy numer czasopisma Dla Nas!
12.06.2020
Czy zdamy egzamin z bycia człowiekiem? - rozmowa z prof. Andrzejem Cechnickim
10.06.2020
Zapraszamy na wystawę pt. "Bosh rozmawia z Breuglem" 16.06.2020 r. - Kraków
05.06.2020
Marsz Żółtej Wstążki już w całej Polsce!!! Dołącz i Ty
27.01.2020
Zapraszamy na wernisaż wystawy pt. "PTAKI" - od 30.01.202o r godz. 12:00
27.01.2020
Zaproszenie na wernisaż wystawy pt.: "Bosch rozmawia z Brueglem" - 06.02.2020 godz. 18.15
17.12.2019
Wspomnienie z Konferencji z Muzeoterapii - Listopad 2019
28.11.2019
Zakończono nabór na Kurs Asystenta Zdrowienia! 24-26.01.2020 r.
Projekt i wykonanie SIT