srp

10 października 2017 roku odbyło się czwarte z cyklu, a zarazem pierwsze po wakacyjnej przerwie zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. W zajęciach tradycyjnie uczestniczyły 2 osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz moderator. W spotkaniu wzięli udział studenci różnych kierunków z krakowskich uczelni wyższych. Podczas spotkania edukatorzy skupili się na tym, co pomaga w przezwyciężaniu kryzysu psychicznego, a w szczególności jaka jest rola ośrodków psychiatrii środowiskowej. Studenci byli bardzo aktywni i zadawali sporo pytań, interesowało ich szczególnie funkcjonowanie i zasady działania poszczególnych ośrodków psychiatrii środowiskowej.

 

Piąte zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” odbyło się 12 października 2017. Podczas spotkania edukatorzy opowiadali zebranym o tym, kiedy zaczęło się ich chorowanie, o leczeniu, objawach i procesie zdrowienia. Spotkanie było intensywne, słuchacze byli aktywni i zadawali dużo pytań. Edukatorzy spotkanie ocenili jako owocne, a słuchacze obdarowali ich na koniec oklaskami. W spotkaniu wzięli udział studenci z krakowskich uczelni wyższych, którzy na zakończenie spotkania wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

Szóste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” miało miejsce 13 października 2017. Na wstępie edukatorzy kolejno zaprezentowali informacje ogólne o sobie i stanie zdrowia psychicznego. Opowiadali oni historie swojego leczenia, kiedy rozpoczął się proces leczenia, co ich do tego skłoniło,  jakie były ich objawy chorobowe. Moderator wypowiadał komentarze i spostrzeżenia do wypowiedzi edukatorów. Studenci na tym spotkaniu po raz pierwszy zetknęli się z edukatorami podającymi informacje o chorowaniu z pierwszej ręki, może dlatego ich pytania nie były liczne. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których pozytywnie ocenili przebieg spotkania.

 

 17 października 2017 roku w Krakowie odbyło się siedemnaste spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie to prowadziła Pani Iga Plencler Bańczyk. Wzięło w nim udział 20 osób i byli to pracownicy Urzędu Miasta oraz osoby po kryzysach psychicznych. Grupa zainteresowana była przede wszystkim psychoedukacją na temat rozpoznawania emocji oraz sposobami radzenia sobie ze złością. Ćwiczenie z uważności zostało uznane za bardzo przydatne, a jego modyfikacje dostosowane do potrzeb codziennych grupy. Po spotkaniu wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których pozytywnie wyrazili się o przebiegu spotkania.

 

18 października 2017 roku w Krakowie miały miejsce siódme zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. W spotkaniu ze strony organizatorów wzięło udział 2 edukatorów i moderator. Uczestnicy wysłuchali z zainteresowaniem przekazu o problemach związanych z chorobą psychiczną, zdrowieniem i funkcjonowaniu społecznym, zadawali pytania kierowane do edukatorów i pożegnali ich oklaskami. Na koniec rozdano ankiety ewaluacyjne pomocne w analizie oceny skuteczności spotkań edukacyjnych. 

 

19 października 2017 roku odbyły się cztery pierwsze warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży. Dwa z nich prowadziła Pani Agata Gajda. Podczas warsztatów poświęconych różnym aspektom życia psychicznego i dbałości o siebie w przestrzeni wirtualnej, grupa młodzieży z jednej z krakowskich szkół podstawowych miała okazję podzielić się rozumieniem, czym jest choroba psychiczna a także poznać kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń psychicznych. Dla 13-latków okazja do rozmawiania o chorobach psychicznych okazała się przydatną przestrzenią do podzielenia się własnymi fantazjami, obawami oraz dzisiejszymi "modami" na radzenie sobie z życiowymi trudnościami. 

Dla równoległej klasy w tej samej szkole podstawowej, najciekawsze wydało się przedstawienie tematyki związanej ze zjawiskiem sekstingu. W czasie dyskusji młodzi ludzie dzielili się własną perspektywą na temat udostępniania zdjęć czy filmów prezentując czasami skrajnie odmienne stanowiska. Klasa miała okazję poznać poglądy kolegów, jak również skuteczne sposoby dbania o własną prywatność w Internecie. 

 

Kolejne dwa warsztaty odbywające się 19 października 2017 miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 109 im. K. Makuszyńskiego w Krakowie. Warsztaty te prowadziła Pani Agata Młynarska. W pierwszej grupie tematyka warsztatów okazała się bardzo interesująca dla uczestników. Przedstawione zagadnienia były dla nich nowe lub pogłębiające dotychczasową wiedzę. Pytania, które pojawiły się w trakcie zajęć, to np. „Jak się leczy depresję?”, „Czym się różnie psycholog od psychiatry?”, „Jakie informacje można zamieszczać w Internecie, by być bezpiecznym?”. Żywe zainteresowanie budziły także przedstawione animowane historyjki dotyczące bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań w Internecie.  We wszystkich czterech warsztatach 19 października uczestniczyło po 20 osób. 

 

20 października 2017 roku odbyły się osiemnaste i dziewiętnaste spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. W osiemnastym spotkaniu udział wzięła 20-sto osobowa grupa pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Uczestników zajęć szczególnie interesowały praktyczne aspekty w pracy z osobami chorującymi przewlekle. Dzięki jednej z osób możliwa była praca na konkretnym przykładzie z własnego doświadczenia z codziennej praktyki zawodowej - posłużył on do lepszego wyjaśnienia mechanizmów w przedstawionym modelu do rozwijania skutecznych strategii radzenia sobie z trudnościami. Spotkanie to prowadziła Pani Agata Gajda. Natomiast dziewiętnaste spotkanie prowadziła Pani Iga Plencler – Bańczyk. Uczestnicy, w liczbie 20 osób byli pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Grupa była przede wszystkim zainteresowana strategiami obniżania poziomu długotrwałego stresu związanego z obciążającym środowiskiem w pracy. Niektórzy byli już zaznajomieni z ćwiczeniami uważności, dzięki czemu mogli podzielić się swoim pozytywnym doświadczeniem z praktykowania z pozostałą częścią grupy. Na zakończenie spotkania wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

Również 20 października 2017 odbyły się  ósme i dziewiąte zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. Zarówno w ósmych, jak i dziewiątych zajęciach uczestniczyło po dwóch edukatorów i po jednym moderatorze. Podczas ósmego spotkania edukatorzy podkreślali znaczenie kontaktu z lekarzem psychiatrą, zażywanie odpowiednio dobranych leków i własnej motywacji do zdrowienia. Mówili też o bardzo ważnej roli pracy, zajęcia, odpowiednio dobranego do stanu zdrowia beneficjenta, która to praca buduje poczucie własnej wartości i daje satysfakcję. Na końcu odpowiadali na pytanie, co naszym zdaniem powinniśmy poradzić przyszłym fizjoterapeutom, kiedy w pracy zetkną się z osobą chorującą psychicznie. 

 

Jeśli chodzi o dziewiąte zajęcia to dla grupy studentów pierwsze zetknięcie z osobami chorującymi psychicznie. Edukatorzy skupili się na omawianiu jak doszło u nich do choroby psychicznej, o jej objawach i zdrowieniu. Edukatorzy mówili o tym, jak bardzo ważna jest akceptacja ze strony rodziny i wsparcie, które otrzymali ze strony grupy psychoterapeutycznej, innych beneficjentów psychiatrycznych.  

 

24 października 2017 miało miejsce dwudzieste spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Szkolenie zostało przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie. Udział wzięły 22 osoby. Punktem wyjścia do dyskusji o psychoprofilaktyce zdrowia psychicznego było rozpoznanie trudności, z jakimi najczęściej boryka się ta grupa zawodowa. Po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy szkolenia zapoznali się z modelem ABC Ellisa. Okazją do przećwiczenia teorii w praktyce była praca w podgrupach. Odbiorców szkolenia najbardziej interesowały sposoby na regulację nastroju, a także wskazówki diagnostyczne w pracy z osobami chorującymi psychicznie.

 

25 października 2017 odbyły się dziesiąte zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. W spotkaniu wzięło udział dwóch edukatorów oraz moderator, a uczestnikami byli studenci różnych kierunków krakowskich uczelni. Edukatorzy przedstawili najpierw swoje historie chorowania: kiedy się zaczęło leczenie, jakie objawy wystąpiły u nich, jakie jest ich obecne samopoczucie i sytuacja życiowa. Edukatorzy mówili też sporo o procesie zdrowienia. Studenci byli żywo zainteresowani i zadawali dużo pytań edukatorom. Na koniec spotkania wypełnili ankiety ewaluacyjne, a w nich wyrazili pozytywny stosunek do przeprowadzonego spotkania.

 

Jedenaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” odbyło się 26 października 2017 roku.  Uczestniczyli w nim studenci krakowskich uczelni. Dwóch edukatorów opowiadało o pierwszym kryzysie psychicznym i o tym, jak ważne jest rozpoznanie i szybka pomoc. Edukatorzy mówili o psychozie i depresji, towarzyszącym im objawach i zdrowieniu. Wspomnieli również o złych doświadczeniach w szpitalach psychiatrycznych, w których panowały upokarzające warunki i brak terapii. Studenci wykazali duże zainteresowanie. Z sali padały pytania dotyczące pomocy w kryzysie, dobrej terapii, przeżywania psychozy. Po zakończonym spotkaniu studenci wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

26 października 2017 miały miejsce także piąte i szóste warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży. Zarówno piąte, jak i szóste spotkanie miały miejsce w Krakowie. Piąte prowadziła Pani Agata Młynarska, a szóste Pani Emilia Latała. Uczestnicy piątych warsztatów byli bardzo aktywni i zaangażowani. Temat zaburzeń psychicznych i zdrowia psychicznego był dla nich nowy i interesujący. W pierwszej części zajęć powstały prace plastyczne obrazujące wyobrażenia młodzieży na temat wybranych zaburzeń. Szczególne zainteresowanie budziły zaburzenia odżywiania – ich objawy i skutki choroby. W drugiej części zajęć młodzież pogłębiła swoją wiedzę na temat zagrożeń w Internecie oraz możliwości reagowania na sytuacje trudne. Zaprezentowane w formie kreskówek historyjki były dobrze dopasowane do ich wieku i budziły duże emocje. Pojawiły się tu pytania o to, jakie środki ostrożności zachować podczas poznawania osób przez Internet, czy się z nimi umawiać i jak ustrzec się niebezpiecznych sytuacji z tym związanych.  Jeśli chodzi o szóste warsztaty, to odbyły się one w Szkole Podstawowej nr 109, im. Kornela Makuszyńskiego. Klasa okazała się żywo  zainteresowana problematyką zajęć - aktywnie uczestniczyła w proponowanych zadaniach i ćwiczeniach, chętnie wyrażała się w prowadzonej dyskusji, ze skupieniem oglądała prezentowane materiały i filmy.

 

Ponadto 26 października 2017 odbyły się, dwudzieste pierwsze, dwudzieste drugie, dwudzieste trzecie i dwudzieste czwarte spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Dwudzieste pierwsze i dwudzieste drugie prowadziła Pani Dorota Solecka. Były to warsztaty dla policji i miały miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W dwudziestym pierwszym spotkaniu uczestniczyło 22 osoby, a w dwudziestym drugim 20 osób. W trakcie przeprowadzania warsztatów duże zainteresowanie wzbudziły omówione przez osobę prowadzącą wyniki polskich badań na temat źródeł stresu wśród służb mundurowych oraz ćwiczenia radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy poprosili również o e-mailowe przesłanie informacji prezentowanych podczas warsztatów oraz instrukcji treningu uważności wraz z nagraniem mp3 treningu autogennego Schulza. Warsztaty zostały ocenione jako inspirujące i ciekawe. Dwudzieste trzecie i dwudzieste czwarte spotkanie prowadziła Pani Agata Gajda i miały one miejsce w Lublinie.

Grupa na dwudziestym trzecim spotkaniu składała się z kadr zarządzających w strukturach straży pożarnej. Odznaczał ją wysoki poziom zdyscyplinowania i zaangażowania w przedstawiane treści - pracownicy straży zadawali pytania związane z ich codzienną pracą w kontekście relacji społecznych. Na spotkaniu podjęta została analiza konkretnych przykładów interwencji w związku z pogorszeniem stanu zdrowia pracownika. W dwudziestym czwartym spotkaniu uczestniczyła kadra zarządzająca w straży pożarnej z województwa lubelskiego. Dla grupy cenne okazały się przykłady w oparciu o model praktyczny wywodzący się z teorii Ellisa. Uczestnicy grupy chętnie zaangażowali się w ćwiczenia relaksacyjne, z informacji zwrotnych wynikało, że tego rodzaju aktywności mogą być z korzyścią wprowadzane tak w życiu codziennym jak i zawodowym.

 

27 października 2017 roku w Lublinie miały miejsce dwudzieste piąte i dwudzieste szóste spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Oba prowadziła Pani Iga Plencler-Bańczyk.

Grupa na dwudziestym piątym spotkaniu składała się z kadry zarządzającej Państwowej Straży Pożarnej.  Szczególne zainteresowanie wzbudziły mechanizmy ataków paniki, reakcje paniczne oraz ptsd (zarówno objawy jak i leczenie). Grupa doceniła zaproponowane ćwiczenie uważności jak i relaksacje, pojawiły się głosy mówiące o możliwości wprowadzenia relaksacji do codziennego trybu dyżurów. Podobnie na dwudziestym szóstym spotkaniu w skład grupy odbiorców weszła kadra zarządzająca Państwowej Straży Pożarnej.  Panowie komendanci byli zainteresowani rozpoznawaniem objawów depresji u swoich podwładnych oraz możliwości interwencji w razie ich pojawienia się poprzez skierowanie do odpowiednich specjalistów (poznanie procedury skierowanie do psychologa lub psychoterapeuty).  Dyskusja dotyczyła również przekonań o tym czym jest siła psychiczna i ich wpływie na postrzeganie osób w kryzysie psychicznym. Grupa była świetnie przygotowana do relaksacji (własne karimaty i wygodne odzienie). Obie grupy w dniu 27 października były 20-osobowe.

 

27 października 2017 się odbyły się w Krakowie dwunaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". W zajęciach wzięło udział 2 edukatorów oraz moderator spotkania. Odbiorcami zajęć byli studenci krakowskich uczelni wyższych różnych kierunków. W trakcie spotkania koncentrowano się na różnych metodach pokonywania choroby psychicznej oraz przełamywania piętna społecznego, a także piętna uwewnętrznionego zwanego również autostygmatyzacją. Studenci mieli sporo pytań, na które edukatorzy starali się wyczerpująco odpowiedzieć. Na koniec spotkania wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których wysoko ocenili jakość pracy edukatorów i moderatora.


W dniu 31 października 2017 miało miejsce dwudzieste siódme spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Szkolenie było realizowane dla pracowników pomocy społęcznej w Krakowie. Spotkanie prowadziła Pani Olga Józefik Chojnacka. Uczestnicy wspólnie z wykładowcą zastanawiali się nad definicją zdrowia psychicznego jak i pojęciem kryzysu. Rozmawiano również o tym, do kogo
( psychiatra, psycholog, psychoterapeuta) i gdzie ( poradnia zdrowia psychicznego, oddziały dzienne) można się zwrócić o pomoc i leczenie w sytuacji wystąpienia kryzysu, zaburzeń czy choroby psychicznej. Była mowa także o sposobach i metodach radzenia sobie ze stresem. Kilka osób było szczególnie zainteresowanych modelem ABC Ellisa i jego zastosowaniem. Po spotkaniu uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne.

27.01.2020
Zapraszamy na wernisaż wystawy pt. "PTAKI" - od 30.01.202o r godz. 12:00
27.01.2020
Zaproszenie na wernisaż wystawy pt.: "Bosch rozmawia z Brueglem" - 06.02.2020 godz. 18.15
17.12.2019
Wspomnienie z Konferencji z Muzeoterapii - Listopad 2019
28.11.2019
Zakończono nabór na Kurs Asystenta Zdrowienia! 24-26.01.2020 r.
20.09.2019
Apel przeciwko Kampanii "Nie świruj, idź na wybory"

 

 

04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
Projekt i wykonanie SIT