srp

10 października 2017 roku odbyło się czwarte z cyklu, a zarazem pierwsze po wakacyjnej przerwie zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. W zajęciach tradycyjnie uczestniczyły 2 osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz moderator. W spotkaniu wzięli udział studenci różnych kierunków z krakowskich uczelni wyższych. Podczas spotkania edukatorzy skupili się na tym, co pomaga w przezwyciężaniu kryzysu psychicznego, a w szczególności jaka jest rola ośrodków psychiatrii środowiskowej. Studenci byli bardzo aktywni i zadawali sporo pytań, interesowało ich szczególnie funkcjonowanie i zasady działania poszczególnych ośrodków psychiatrii środowiskowej.

 

Piąte zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” odbyło się 12 października 2017. Podczas spotkania edukatorzy opowiadali zebranym o tym, kiedy zaczęło się ich chorowanie, o leczeniu, objawach i procesie zdrowienia. Spotkanie było intensywne, słuchacze byli aktywni i zadawali dużo pytań. Edukatorzy spotkanie ocenili jako owocne, a słuchacze obdarowali ich na koniec oklaskami. W spotkaniu wzięli udział studenci z krakowskich uczelni wyższych, którzy na zakończenie spotkania wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

Szóste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” miało miejsce 13 października 2017. Na wstępie edukatorzy kolejno zaprezentowali informacje ogólne o sobie i stanie zdrowia psychicznego. Opowiadali oni historie swojego leczenia, kiedy rozpoczął się proces leczenia, co ich do tego skłoniło,  jakie były ich objawy chorobowe. Moderator wypowiadał komentarze i spostrzeżenia do wypowiedzi edukatorów. Studenci na tym spotkaniu po raz pierwszy zetknęli się z edukatorami podającymi informacje o chorowaniu z pierwszej ręki, może dlatego ich pytania nie były liczne. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których pozytywnie ocenili przebieg spotkania.

 

 17 października 2017 roku w Krakowie odbyło się siedemnaste spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Spotkanie to prowadziła Pani Iga Plencler Bańczyk. Wzięło w nim udział 20 osób i byli to pracownicy Urzędu Miasta oraz osoby po kryzysach psychicznych. Grupa zainteresowana była przede wszystkim psychoedukacją na temat rozpoznawania emocji oraz sposobami radzenia sobie ze złością. Ćwiczenie z uważności zostało uznane za bardzo przydatne, a jego modyfikacje dostosowane do potrzeb codziennych grupy. Po spotkaniu wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których pozytywnie wyrazili się o przebiegu spotkania.

 

18 października 2017 roku w Krakowie miały miejsce siódme zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. W spotkaniu ze strony organizatorów wzięło udział 2 edukatorów i moderator. Uczestnicy wysłuchali z zainteresowaniem przekazu o problemach związanych z chorobą psychiczną, zdrowieniem i funkcjonowaniu społecznym, zadawali pytania kierowane do edukatorów i pożegnali ich oklaskami. Na koniec rozdano ankiety ewaluacyjne pomocne w analizie oceny skuteczności spotkań edukacyjnych. 

 

19 października 2017 roku odbyły się cztery pierwsze warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży. Dwa z nich prowadziła Pani Agata Gajda. Podczas warsztatów poświęconych różnym aspektom życia psychicznego i dbałości o siebie w przestrzeni wirtualnej, grupa młodzieży z jednej z krakowskich szkół podstawowych miała okazję podzielić się rozumieniem, czym jest choroba psychiczna a także poznać kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń psychicznych. Dla 13-latków okazja do rozmawiania o chorobach psychicznych okazała się przydatną przestrzenią do podzielenia się własnymi fantazjami, obawami oraz dzisiejszymi "modami" na radzenie sobie z życiowymi trudnościami. 

Dla równoległej klasy w tej samej szkole podstawowej, najciekawsze wydało się przedstawienie tematyki związanej ze zjawiskiem sekstingu. W czasie dyskusji młodzi ludzie dzielili się własną perspektywą na temat udostępniania zdjęć czy filmów prezentując czasami skrajnie odmienne stanowiska. Klasa miała okazję poznać poglądy kolegów, jak również skuteczne sposoby dbania o własną prywatność w Internecie. 

 

Kolejne dwa warsztaty odbywające się 19 października 2017 miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 109 im. K. Makuszyńskiego w Krakowie. Warsztaty te prowadziła Pani Agata Młynarska. W pierwszej grupie tematyka warsztatów okazała się bardzo interesująca dla uczestników. Przedstawione zagadnienia były dla nich nowe lub pogłębiające dotychczasową wiedzę. Pytania, które pojawiły się w trakcie zajęć, to np. „Jak się leczy depresję?”, „Czym się różnie psycholog od psychiatry?”, „Jakie informacje można zamieszczać w Internecie, by być bezpiecznym?”. Żywe zainteresowanie budziły także przedstawione animowane historyjki dotyczące bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań w Internecie.  We wszystkich czterech warsztatach 19 października uczestniczyło po 20 osób. 

 

20 października 2017 roku odbyły się osiemnaste i dziewiętnaste spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. W osiemnastym spotkaniu udział wzięła 20-sto osobowa grupa pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Uczestników zajęć szczególnie interesowały praktyczne aspekty w pracy z osobami chorującymi przewlekle. Dzięki jednej z osób możliwa była praca na konkretnym przykładzie z własnego doświadczenia z codziennej praktyki zawodowej - posłużył on do lepszego wyjaśnienia mechanizmów w przedstawionym modelu do rozwijania skutecznych strategii radzenia sobie z trudnościami. Spotkanie to prowadziła Pani Agata Gajda. Natomiast dziewiętnaste spotkanie prowadziła Pani Iga Plencler – Bańczyk. Uczestnicy, w liczbie 20 osób byli pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Grupa była przede wszystkim zainteresowana strategiami obniżania poziomu długotrwałego stresu związanego z obciążającym środowiskiem w pracy. Niektórzy byli już zaznajomieni z ćwiczeniami uważności, dzięki czemu mogli podzielić się swoim pozytywnym doświadczeniem z praktykowania z pozostałą częścią grupy. Na zakończenie spotkania wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

Również 20 października 2017 odbyły się  ósme i dziewiąte zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. Zarówno w ósmych, jak i dziewiątych zajęciach uczestniczyło po dwóch edukatorów i po jednym moderatorze. Podczas ósmego spotkania edukatorzy podkreślali znaczenie kontaktu z lekarzem psychiatrą, zażywanie odpowiednio dobranych leków i własnej motywacji do zdrowienia. Mówili też o bardzo ważnej roli pracy, zajęcia, odpowiednio dobranego do stanu zdrowia beneficjenta, która to praca buduje poczucie własnej wartości i daje satysfakcję. Na końcu odpowiadali na pytanie, co naszym zdaniem powinniśmy poradzić przyszłym fizjoterapeutom, kiedy w pracy zetkną się z osobą chorującą psychicznie. 

 

Jeśli chodzi o dziewiąte zajęcia to dla grupy studentów pierwsze zetknięcie z osobami chorującymi psychicznie. Edukatorzy skupili się na omawianiu jak doszło u nich do choroby psychicznej, o jej objawach i zdrowieniu. Edukatorzy mówili o tym, jak bardzo ważna jest akceptacja ze strony rodziny i wsparcie, które otrzymali ze strony grupy psychoterapeutycznej, innych beneficjentów psychiatrycznych.  

 

24 października 2017 miało miejsce dwudzieste spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Szkolenie zostało przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie. Udział wzięły 22 osoby. Punktem wyjścia do dyskusji o psychoprofilaktyce zdrowia psychicznego było rozpoznanie trudności, z jakimi najczęściej boryka się ta grupa zawodowa. Po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy szkolenia zapoznali się z modelem ABC Ellisa. Okazją do przećwiczenia teorii w praktyce była praca w podgrupach. Odbiorców szkolenia najbardziej interesowały sposoby na regulację nastroju, a także wskazówki diagnostyczne w pracy z osobami chorującymi psychicznie.

 

25 października 2017 odbyły się dziesiąte zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. W spotkaniu wzięło udział dwóch edukatorów oraz moderator, a uczestnikami byli studenci różnych kierunków krakowskich uczelni. Edukatorzy przedstawili najpierw swoje historie chorowania: kiedy się zaczęło leczenie, jakie objawy wystąpiły u nich, jakie jest ich obecne samopoczucie i sytuacja życiowa. Edukatorzy mówili też sporo o procesie zdrowienia. Studenci byli żywo zainteresowani i zadawali dużo pytań edukatorom. Na koniec spotkania wypełnili ankiety ewaluacyjne, a w nich wyrazili pozytywny stosunek do przeprowadzonego spotkania.

 

Jedenaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy „przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki” z cyklu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” odbyło się 26 października 2017 roku.  Uczestniczyli w nim studenci krakowskich uczelni. Dwóch edukatorów opowiadało o pierwszym kryzysie psychicznym i o tym, jak ważne jest rozpoznanie i szybka pomoc. Edukatorzy mówili o psychozie i depresji, towarzyszącym im objawach i zdrowieniu. Wspomnieli również o złych doświadczeniach w szpitalach psychiatrycznych, w których panowały upokarzające warunki i brak terapii. Studenci wykazali duże zainteresowanie. Z sali padały pytania dotyczące pomocy w kryzysie, dobrej terapii, przeżywania psychozy. Po zakończonym spotkaniu studenci wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

26 października 2017 miały miejsce także piąte i szóste warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży zawierające elementy informacyjne przeciwdziałające seksualizacji dzieci i młodzieży. Zarówno piąte, jak i szóste spotkanie miały miejsce w Krakowie. Piąte prowadziła Pani Agata Młynarska, a szóste Pani Emilia Latała. Uczestnicy piątych warsztatów byli bardzo aktywni i zaangażowani. Temat zaburzeń psychicznych i zdrowia psychicznego był dla nich nowy i interesujący. W pierwszej części zajęć powstały prace plastyczne obrazujące wyobrażenia młodzieży na temat wybranych zaburzeń. Szczególne zainteresowanie budziły zaburzenia odżywiania – ich objawy i skutki choroby. W drugiej części zajęć młodzież pogłębiła swoją wiedzę na temat zagrożeń w Internecie oraz możliwości reagowania na sytuacje trudne. Zaprezentowane w formie kreskówek historyjki były dobrze dopasowane do ich wieku i budziły duże emocje. Pojawiły się tu pytania o to, jakie środki ostrożności zachować podczas poznawania osób przez Internet, czy się z nimi umawiać i jak ustrzec się niebezpiecznych sytuacji z tym związanych.  Jeśli chodzi o szóste warsztaty, to odbyły się one w Szkole Podstawowej nr 109, im. Kornela Makuszyńskiego. Klasa okazała się żywo  zainteresowana problematyką zajęć - aktywnie uczestniczyła w proponowanych zadaniach i ćwiczeniach, chętnie wyrażała się w prowadzonej dyskusji, ze skupieniem oglądała prezentowane materiały i filmy.

 

Ponadto 26 października 2017 odbyły się, dwudzieste pierwsze, dwudzieste drugie, dwudzieste trzecie i dwudzieste czwarte spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Dwudzieste pierwsze i dwudzieste drugie prowadziła Pani Dorota Solecka. Były to warsztaty dla policji i miały miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W dwudziestym pierwszym spotkaniu uczestniczyło 22 osoby, a w dwudziestym drugim 20 osób. W trakcie przeprowadzania warsztatów duże zainteresowanie wzbudziły omówione przez osobę prowadzącą wyniki polskich badań na temat źródeł stresu wśród służb mundurowych oraz ćwiczenia radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy poprosili również o e-mailowe przesłanie informacji prezentowanych podczas warsztatów oraz instrukcji treningu uważności wraz z nagraniem mp3 treningu autogennego Schulza. Warsztaty zostały ocenione jako inspirujące i ciekawe. Dwudzieste trzecie i dwudzieste czwarte spotkanie prowadziła Pani Agata Gajda i miały one miejsce w Lublinie.

Grupa na dwudziestym trzecim spotkaniu składała się z kadr zarządzających w strukturach straży pożarnej. Odznaczał ją wysoki poziom zdyscyplinowania i zaangażowania w przedstawiane treści - pracownicy straży zadawali pytania związane z ich codzienną pracą w kontekście relacji społecznych. Na spotkaniu podjęta została analiza konkretnych przykładów interwencji w związku z pogorszeniem stanu zdrowia pracownika. W dwudziestym czwartym spotkaniu uczestniczyła kadra zarządzająca w straży pożarnej z województwa lubelskiego. Dla grupy cenne okazały się przykłady w oparciu o model praktyczny wywodzący się z teorii Ellisa. Uczestnicy grupy chętnie zaangażowali się w ćwiczenia relaksacyjne, z informacji zwrotnych wynikało, że tego rodzaju aktywności mogą być z korzyścią wprowadzane tak w życiu codziennym jak i zawodowym.

 

27 października 2017 roku w Lublinie miały miejsce dwudzieste piąte i dwudzieste szóste spotkania z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Oba prowadziła Pani Iga Plencler-Bańczyk.

Grupa na dwudziestym piątym spotkaniu składała się z kadry zarządzającej Państwowej Straży Pożarnej.  Szczególne zainteresowanie wzbudziły mechanizmy ataków paniki, reakcje paniczne oraz ptsd (zarówno objawy jak i leczenie). Grupa doceniła zaproponowane ćwiczenie uważności jak i relaksacje, pojawiły się głosy mówiące o możliwości wprowadzenia relaksacji do codziennego trybu dyżurów. Podobnie na dwudziestym szóstym spotkaniu w skład grupy odbiorców weszła kadra zarządzająca Państwowej Straży Pożarnej.  Panowie komendanci byli zainteresowani rozpoznawaniem objawów depresji u swoich podwładnych oraz możliwości interwencji w razie ich pojawienia się poprzez skierowanie do odpowiednich specjalistów (poznanie procedury skierowanie do psychologa lub psychoterapeuty).  Dyskusja dotyczyła również przekonań o tym czym jest siła psychiczna i ich wpływie na postrzeganie osób w kryzysie psychicznym. Grupa była świetnie przygotowana do relaksacji (własne karimaty i wygodne odzienie). Obie grupy w dniu 27 października były 20-osobowe.

 

27 października 2017 się odbyły się w Krakowie dwunaste zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem metody pracy "przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki". W zajęciach wzięło udział 2 edukatorów oraz moderator spotkania. Odbiorcami zajęć byli studenci krakowskich uczelni wyższych różnych kierunków. W trakcie spotkania koncentrowano się na różnych metodach pokonywania choroby psychicznej oraz przełamywania piętna społecznego, a także piętna uwewnętrznionego zwanego również autostygmatyzacją. Studenci mieli sporo pytań, na które edukatorzy starali się wyczerpująco odpowiedzieć. Na koniec spotkania wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których wysoko ocenili jakość pracy edukatorów i moderatora.


W dniu 31 października 2017 miało miejsce dwudzieste siódme spotkanie z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego realizowane w ramach projektu. Szkolenie było realizowane dla pracowników pomocy społęcznej w Krakowie. Spotkanie prowadziła Pani Olga Józefik Chojnacka. Uczestnicy wspólnie z wykładowcą zastanawiali się nad definicją zdrowia psychicznego jak i pojęciem kryzysu. Rozmawiano również o tym, do kogo
( psychiatra, psycholog, psychoterapeuta) i gdzie ( poradnia zdrowia psychicznego, oddziały dzienne) można się zwrócić o pomoc i leczenie w sytuacji wystąpienia kryzysu, zaburzeń czy choroby psychicznej. Była mowa także o sposobach i metodach radzenia sobie ze stresem. Kilka osób było szczególnie zainteresowanych modelem ABC Ellisa i jego zastosowaniem. Po spotkaniu uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne.

20.09.2019
Apel przeciwko Kampanii "Nie świruj, idź na wybory"

 

 

04.07.2019
Psychiatria jest bardzo czuła na kontekst społeczny
11.06.2019
Deklaracja Warszawska II Kongres Zdrowia Psychicznego!
20.05.2019
Konferencja Enmesh 2019 - Zapraszamy do Lizbony, 6-8.06.2019
15.05.2019
Dalsze trudności w psychiatrii
06.05.2019
Mamy już szczegółowy plan II Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy..
21.03.2019
Zaproszenie na debatę ekspercką pt. ?W PARZE ZE SCHIZOFRENIĄ. Termin 27.03.2019 - Warszawa
14.02.2019
Ważna petycja do podpisania!
08.02.2019
Praca? - Tak! Ostatnia tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy
04.02.2019
Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza
Projekt i wykonanie SIT